دکتر ابوالفضل اقبالی

استاد مدرسه علوم انسانی اسلامی آیه


درباره استاد:

سوابق مدیریتی و شغلی

سِمتمحل خدمت
مدیر کمیته گفتمان سازیستاد عفاف و حجاب وزارت کشور
مدیر واحد تهرانمرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه خواهران
معاون رصد و پایشموسسه بینا وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی
مدیرکل روابط عمومی و رسانهستاد امر به معروف و نهی از منکر
عضو حقیقی شورای عالی خانوادهصداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
عضو کمیسیون تخصصی ازدواجوزارت ورزش و جوانان
دبیر کارگروه زنان و خانوادهاداره کل طرح و برنامه معاونت سیمای رسانه ملی
مدیر مخاطب شناسیکانون اندیشه جوان
سردبیرفصلنامه تخصصی حورا
معاون پژوهشیکانون فرهنگ و اندیشه (کفا)
کارشناس تحقیق و توسعهمرکز کودک و نوجوان سازمان رسانهای اوج
دبیر کارگروه زنان و خانواده و حجابموسسه اشراق وابسته به بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا(ص)
پژوهشگر و پرسشگرمرکز تحقیقات صداوسیما
مدیرعاملموسسه فرهنگی و هنری بصیرت

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

آدرس

ماموریت و بیوگرافی

الف( سوابق تحصیلی                                                                                                                                                            

سال اخذ مدر ک

محل تحصیل

رشته تحصیلی

مقطع

 1388

دانشگاه علامه طباطبایی 

علوم اجتماعی (پژوهشگری) 

لیسانس

 1390

دانشگاه شاهد

جامعه شناسی انقلاب اسلامی 

کارشناسی ارشد 

 1396

دانشگاه خوارزمی

مطالعات زنان 

کارشناسی ارشد 

انصراف از ادامه تحصیل

دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

جامعه شناسی فرهنگی 

دکتری 

 1402

دانشگاه تهران

علوم اجتماعی اسلامی 

دکتری 

ب( سوابق علمی

ب-1 (تالیف کتاب 

سال نشر

ناشر

عنوان کتاب

 1387

تلاوت آرامش

به دخترم

 1394

نشر معارف

از گشت ارشاد تا چادر المیرا 

 1395

نشر معارف

میثاق غلیظ

 1395

نشر معارف

درباره زن

 1394

نشر معارف

خانه سازی 

 1394

نشر معارف

فراغت و گزینههای روی میز

 1388

تلاوت آرامش

رادیولوژی ایدئولوژی (مجموعه طنز دو جلدی) 

 1398

تلاوت آرامش

از ماست (مجموعه طنز سبک زندگی) 

 1401

دانشگاه شهید بهشتی

زنان در دنیای وارونه 

در دست انتشار

تلاوت آرامش

پرسش از غرب در زمینه حقوق زنان

در دست انتشار

نشر معارف

جریانشناسی فمینیسم ایرانی 

در دست انتشار

جهاد دانشگاهی

درباره آرامش اجتماعی 

 

ب-2( مقالات علمی

وضعیت

مجله

عنوان مقاله

انتشار در شماره 61، بهار و تابستان 1398

فصلنامه حکمت سینوی (علمی – پژوهشی) 

مناقشات نظری ابن سینا و گیدنز پیرامون الگوی خانواده

انتشار در شماره 81، بهار 1399

فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات (علمی – پژوهشی)

بازنمایی گفتمانهای خانواده در مجلات عامه پسند ایرانی

انتشار در شماره دوره12، ش1، بهار 1399

فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (علمی – پژوهشی)

خوانش گفتمانی از مناقشات امر جنسی در ایرا ن

انتشار در شماره 61، بهار 1399

فصلنامه خانواده پژوهی (علمی – پژوهشی) 

ساخت اجتماعی طلاق توافقی در ایران

انتشار در شماره دوره 26، ش104، پاییز 1399

فصلنامه روششناسی علوم انسانی (علمی – پژوهشی)

روششناسی بنیادین اندیشه فمینیستی در ایران

انتشار در شماره دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

فصلنامه جامعهشناسی هنر و ادبیات (علمی – پژوهشی)

بازنمایی عشق در موسیقی پاپ ایرانی

انتشار در شماره 10، بهار و تابستان 1397

پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی (علمی – ترویجی)

الگوی خانواده مطلوب از منظر ابن سینا و ارزیابی آن از منظر اسلامی و فمینیستی 

انتشار در شماره 119، بهار و تابستان 1398

فصلنامه پژوهشهای اجتماعی اسلامی (علمی – ترویجی )

تحولات هویت جنسیتی بانوان مذهبی در ایران

انتشار در شماره بهار 1402

فصلنامه زن در توسعه و سیاست (علمی – پژوهشی)

هویت جنسیتی زنانه (زنانگی) در سیره حضرت زهرا (س)

در حال داوری 

فصلنامه مطالعات بینرشتهای در رسانه و فرهنگ(علمی – پژوهشی)

راهبرد فمینیسم در فضای نشر کتاب در ایران

ب-3( طرحهای پژوهشی

کارفرما 

سال اجرا

سمت در طرح 

عنوان طرح 

بنیاد احسان ستاد اجرایی

 1401

مجری طرح

آرامش اجتماعی؛ مولفه ها و راهبردها

ستاد اجرایی فرمان امام

 1401

مجری طرح

اثرسنجی فعالیتهای حمایتی ستاد اجرایی فرمان امام در مناطق محروم 

شورای خانواده صداوسیما 

 1395

مجری طرح

تدوین سند پیوست خانواده(تعاریف ، اهداف و بایسته ها) در برنامههای رسانه ملی

معاونت سیما 

 1394

مجری طرح

ضوابط و اولویتها ی برنامه سازی رسانه ملی در موضوع ازدواج

معاونت سیما 

 1394

مجری طرح

رصد و تحلیل دیدگاههای کارشناسی کشور در نقد عملکرد رسانه ملی پیرامون خانواده

دانشگاه امام حسین (ع )

 1390

مجری طرح

تاثیر دینداری بر سلامت اجتماعی افراد

بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا-اشراق 

 1391

مجری طرح

رصد حوزه نشر، مطبوعات و فضای مجازی با محوریت زنان و خانواده

بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا-اشراق 

 1391

مجری طرح

طراحی الگوی جبهه فرهنگی بانوان

سازمان ملی جوانان

 1386

مجری طرح

معیارهای همسرگزینی جوانان در  ایران

ب-4( شرکت در همای شهای ملی و بینالمللی

نحوه ارائه

همایش

عنوان مقاله

سخنرانی و چاپ در کتاب همایش 

کنگره بین المللی «خانواده و جهانی شدن» در دانشگاه شهید بهشتی 

سبک زندگی ارائه شده از خانواده در سریالهای پرمخاطب تلویزیونی در دهه اخیر و مقایسه آن با سبک زندگی اسلامی  – ایرانی

چاپ در کتاب همایش 

کنگره بین المللی «خانواده و جهانی شدن» در دانشگاه شهید بهشتی 

نحوه بازنمایی مفاهیم و ارزشهای زنانه در سریا لهای شبکه فارسی وان طی 6 ماه اول سال 90 و مقایسه آن با برخی آثار سینمایی در ایران

سخنرانی و چاپ در کتاب همایش 

کنگره بین المللی «نقش زن در سلامت خانواده» در دانشگاه الزهرا (س) 

بررسی مقوله تعارض نقش زنان با توجه به الگوی نقش زن مسلمان

سخنرانی و چاپ در کتاب همایش 

همایش «جایگاه تکافل در دیپلماسی فرهنگی » در دانشگاه علامه طباطبایی 

چرایی و چگونگی رفتارهای حمایتگرانه ایران در قبال مردم مسلمان لبنان و فلسطین

سخنرانی و چاپ در کتاب همایش 

همایش «دین، دانشگاه و علوم انسانی» در دانشگاه مازندران

وجوه تشابه و تمایز انقلاب اسلامی ایران و جنبش بیداری اسلام ی مصر

سخنرانی و چاپ در کتاب همایش 

همایش ملی «رشته مطالعات زنان در ایران» در دانشگاه خوارزمی

حساسیت نظری کنشگران رشته دانشگاهی مطالعات زنان در دهه 90 با تاکید بر تحولات سیاسی این دهه در ایران

چاپ در کتاب همایش 

همایش ملی «رشته مطالعات زنان در ایران» در دانشگاه خوارزمی

خود _انگاره رشته مطالعات زنان در ایران و مشکلهی خوانش زنانه از مسائل اجتماعی

سخنرانی و چاپ در کتاب همایش 

همایش ملی «ژئوپلیتیک شیعه» در دانشگاه تهرا ن

نقش کانونی ایران و انقلاب اسلامی در احیای نقش سیاسی شیعیان جهان

سخنرانی 

همایش «ایده پژوهشی مطالعات جنسیت و خانواده» در مرکز تحقیقات زن و خانواده

امکان و امتناع گذر از چادر به مثابه فراروایت حجاب به سوی تنوع الگوهای پوشش اسلامی با توجه به ظرفیتها ی فرهنگی اقوام ایران

ارائه مقاله

کنگره بین المللی «پیوستنگاری فرهنگی» 

پیوست فرهنگی و توسعه روستایی 

ج( سوابق مدیریتی و شغلی

سِِمت

محل خدمت

مدیر کمیته گفتمانسازی 

ستاد عفاف و حجاب وزارت کشور

مدیر واحد تهران

مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه خواهران

معاون رصد و پایش 

موسسه بینا وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی 

مدیرکل روابط عمومی و رسانه 

ستاد امر به معروف و نهی از منکر

عضو حقیقی شورای عالی خانواده

صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

عضو کمیسیون تخصصی ازدواج 

وزارت ورزش و جوانان 

دبیر کارگروه زنان و خانواده

اداره کل طرح و برنامه معاونت سیمای رسانه ملی 

مدیر مخاطب شناسی 

کانون اندیشه جوان

سردبیر

فصلنامه تخصصی حورا 

معاون پژوهشی 

کانون فرهنگ و اندیشه (کفا)

کارشناس تحقیق و توسعه 

مرکز کودک و نوجوان سازمان رسانهای اوج 

دبیر کارگروه زنان و خانواده و حجاب

موسسه اشراق وابسته به بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا(ص)

پژوهشگر و پرسشگر

مرکز تحقیقات صداوسیما 

مدیرعامل

موسسه فرهنگی و هنری بصیرت

د( سوابق فعالیتهای آموزشی ،فرهنگی و اجرایی

سال اجرا

سمت

عنوان فعالیت

 1398

طراح و مجری همایش 

دومین کنگره ملی خانواده

 1392

دبیر همایش

همایش ملی مادری و زن تراز انقلاب اسلامی 

1390 و 1398

مدیر بخش خانواده

نوزدهمین و بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم

 1389

عضو کمیته علمی 

نخستین دوره جشنواره مد و لباس فجر

 1386

دبیر علمی همایش

جشنواره ملی اخلاق دانشجویی از سوی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه

از 1394 تاکنون

تدریس دروس رشته جامعهشناسی و مطالعات زنان در دانشگاههای آزاد، پیامنور، علمی و کاربردی، و دورههای آموزشی متعدد 

از 1392 تاکنون

ایراد صدها سخنرانی علمی و مناظره با موضوعات مختلف در دانشگاهها و مراکز آموزشی و علمی کشور