استاد رضا صادقی مکاتب فلسفه علم

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مکاتب فلسفه علم سرفصل ها  •در 10 جلسه  توسط استاد رضا صادقی  …

رایگان!

تکاپو در میان سنت فلسفه اسلامی واندیشه تجدد

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ تکاپو در میان سنت فلسفه اسلامی واندیشه تجدد سرفصل ها  •در 3…

رایگان!

خوانش مقاله عصر تصویر جهان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ خوانش مقاله عصر تصویر جهان در 6 جلسه   توسط استاد امیر…

100,000 تومان

دانش های زبانی و اصول فقه استاد محمد حسین ملک زاده

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دانش های زبانی و اصول فقه  سرفصل ها  •در 15 جلسه  توسط…

رایگان!

درس گفتار مقاله نیچریه نوشته سید جمال الدین اسدآبادی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ درس گفتار مقاله نیچریه نوشته سید جمال الدین اسدآبادی توسط استاد  حجت…

رایگان!

دوره خوانش مقاله روشنگری چیست؟ (ایمانوئل کانت) با ارائه : استاد امیر آقاجانلو

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره خوانش مقاله روشنگری چیست؟ (ایمانوئل کانت)  سرفصل ها  •در 5 جلسه…

70,000 تومان

دوره خوانش نظام فکری فلسفی ایمانوئل کانت توسط استاد امیر جانلو

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ خوانش مقاله عصر تصویر جهان در 5 جلسه توسط استاد امیر جانلو…

رایگان!

رابطه حوزه علمیه با هرمنوتیک استاد محمد حسین ملک زاده

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ رابطه حوزه علمیه با هرمنوتیک  سرفصل ها  •در 5 جلسه  توسط استاد…

رایگان!