حجت الاسلام امین اسدپور

استاد مدرسه علوم انسانی اسلامی آیه

درباره استاد:

مدرس سطوح مختلف حوزوی بدین منوال که :

ایشان ۱۶ سال مدرس دروس حوزوی سطح 1 در مدارس زیر بوده اند :

حوزه ولی عصر بناب

مدرسه علمیه علوی قم

مدرسه علمیه حقانی قم

مدرسه علمیه شهیدین قم

مدرسه علمیه صدوقی قم (فاز ۴ و فاز ۵)

مجموعا ۹ سال تدریس سطوح عالی حوزه علمیه

تدریس کفایه الاصول (۶ سال)

تدریس نهایه الحکمة (۳ سال)

تدریس مکاسب (۴ سال)

تدریس رسائل (۶ سال)

تدریس بدایه الحکمه (۷ سال)

تدریس در مراکز تخصصی سطح عالی حوزه:

مرکز تخصصی تفسیر و مرکز تخصصی فلسفه اسرا (تدریس هرمنوتیک، زبان دین، معرفت شناسی، انسان شناسی، توحید درقرآن به مدت ۷ سال)

مدرسه عالی فقهی دارالهدی (۳ سال)

مدرسه فقهی امیرالمومنین (۲ سال)

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

آدرس

ماموریت و بیوگرافی

درباره استاد:

سوابق تحصیلی:

مجموعا 10سال درس خارج

محضر مرحوم آیت الله مومن قمی(دوسال فقه زکات)

محضر آیت الله جوادی آملی (دو سال تفسیر)

محضر آیت الله فرحانی (ده سال فقه و اصول و فلسفه)

 

سوابق تدریس:

مدرس سطوح مختلف حوزوی بدین منوال که :

ایشان ۱۶ سال مدرس دروس حوزوی سطح 1 در مدارس زیر بوده اند :

حوزه ولی عصر بناب

مدرسه علمیه علوی قم

مدرسه علمیه حقانی قم

مدرسه علمیه شهیدین قم

مدرسه علمیه صدوقی قم (فاز ۴ و فاز ۵)

مجموعا ۹ سال تدریس سطوح عالی حوزه علمیه

تدریس کفایه الاصول (۶ سال)

تدریس نهایه الحکمة (۳ سال)

تدریس مکاسب (۴ سال)

تدریس رسائل (۶ سال)

تدریس بدایه الحکمه (۷ سال)

تدریس در مراکز تخصصی سطح عالی حوزه:

مرکز تخصصی تفسیر و مرکز تخصصی فلسفه اسرا (تدریس هرمنوتیک، زبان دین، معرفت شناسی، انسان شناسی، توحید درقرآن به مدت ۷ سال)

مدرسه عالی فقهی دارالهدی (۳ سال)

مدرسه فقهی امیرالمومنین (۲ سال)

فعالیتهای پژوهشی:

عضو هیأت علمی بنیاد رصین (مدرسه فقهی امیرالمومنین تحت اشراف آیت الله فرحانی)

مدیر گروه علمی علوم انسانی (بنیاد رصین)

تألیف یادداشت ها و مقالات علمی

از جمله «تکلیف دو سویه تحول حوزه علمیه»