حجت الاسلام حسین بحرینی یزدی

استاد مدرسه علوم انسانی اسلامی آیه

درباره استاد:

رزومه علمی:

ü        عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم به مدت 3/6 سال (پایان دوره دیماه 8738)؛

ü        ارزیاب مجلات اقتصادی و جشنواره علامه حلی و کتاب علوم انسانی اسلامی

ü        دبیر گروه فلسفه علوم انسانی مجمع عالی حکمت

 

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

آدرس

ماموریت و بیوگرافی

سوابق تحصیلات تکمیلی و عالی

حوزوی: 

رشته: فقه و اصول

   

اساتید سطوح عالی:

8. آیت الله حاج شیخ مهدی گنجی؛ قم؛ مسجد سلماسی؛ 6 سال؛

6. آیت الله حاج شیخ عباس ظهیری؛ قم؛ مدرسه فیضیه؛ مدرسه آیتالله گلپایگانی؛ 86 سال.

سوابق تدریس:

یک سال؛ دروس مقدمات؛ قم؛ مدرسه کرمانیها.

آموزش عالی؛ مقطع کارشناسی:

رشته: معارف و اقتصاد

ورودی: 8012

محل تحصیل: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره؛ قم

محور تحقیقات این دوره: فقه اقتصادی

  

اثر قابل ذکر: اخراج ،تحقیق و تصحیح کتاب اقتصاد خرد 8 و 6؛ اثر دکتر پرویز داوودی.

     

آموزش عالی؛ مقطع کارشناسی ارشد:

رشته: اقتصاد

 

محل تحصیل: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره؛ قم

توضیحات: فاقد سنوات

   

عنوان پایاننامه: بررسی فقهی و اقتصادی مالیات های حکومتی  محور تحقیقات این دوره: مالیات

اساتید دوره:

دکتر پرویز داوودی؛ حجت الاسلام دکتر محمود عیسوی )استاد راهنما(؛ حجت الاسلام دکتر محمدجمال خلیلیان، حجت الاسلام دکتر سید کاظم رجایی، دکتر حسین صمصامی؛ دکتر محمدجواد توکلی )استاد مشاور(؛ حجت الاسلام دکتر علی جابری؛ دکتر عباس عربمازار؛ دکتر محمدحسین پورکاظمی. 

آموزش عالی؛ مقطع دکتری:

رشته: اقتصاد اسلامی

ورودی: 8013

محل تحصیل: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ قم

توضیحات: فاقد سنوات

    

عنوان رساله:

تبیین روششناسانه علم اقتصاد کلان اسلامی در آثار موجود در مقایسه با علم اقتصاد کلان متعارف

تحقیقات این دوره:

فلسفه و روش در اقتصاد اسلامی؛ اقتصاد رفاه؛ مالیات و سیاستهای تثبیتی و رفاهی مالیاتی

اساتید دوره:

حجت الاسلام دکتر میرمعزی؛ حجت الاسلام دکتر  سید عباس موسویان ره؛ حجت الاسلام دکتر علیرضا لشکری )استاد راهنمای اول(؛ حجت الاسلام دکتر سیدرضا حسینی؛ حجت الاسلام دکتر محمدحسین کرمی )استاد راهنمای دوم(؛ دکتر عباس عربمازار؛ دکتر سیدمحمد کفایی؛ حجت الاسلام دکتر سیدهادی عربی )استاد مشاور(.

            

فهرست آثار پژوهشی:

8. تمایز مالیاتهای حمایتی و خدماتی در نظام مالیاتی اسلام 

توکلی، محمدجواد؛ حسین بحرینی؛ پژوهشنامه مالیات، ش 63، 8017، 603-638.

)برگزیده هشتمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی در آذر 8010(.

6. مبانی نظری و اصول مالیاتستانی در اسلام و جایگاه آن در تشکیل نظام مالیاتی نوین عیسوی ،محمود؛ حسین بحرینی؛ معرفت، ش 681، 8017، 61-88.

0. بررسی مفهومی قانون بیمه بیکاری بحرینی یزدی، حسین؛ دین و قانون، ش 67، 8011، 16-21.

7. جایگاه مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد اسلامی)مقایسه اجمالی کاربرد این مفهوم در اقتصاد متعارف  و نظر شهید صدر در کتاب اقتصادنا(

کرمی اسفه، محمدحسین؛ حسین بحرینی یزدی؛ جستارهای اقتصادی، ش 02، 8733، 08-80.

فعالیت های علمی-فرهنگی-اجتماعی:

8. فعالیت تبلیغی:

ü        به طور متمرکز 83 سال در بندر دیلم استان بوشهر در ایام تبلیغی فعالیت داشتم و دارم؛

ü        به مدت دو سال در شهر کرمان فعالیت تبلیغی داشتم؛

ü        به مدت 3 سال) 0 ترم آموزشی( در دانشکده فنی-حرفه ای پسران قم.

6. علمی:

ü        عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم به مدت 3/6 سال )پایان دوره دیماه 8738(؛

ü        ارزیاب مجلات اقتصادی و جشنواره علامه حلی و کتاب علوم انسانی اسلامی

ü        دبیر گروه فلسفه علوم انسانی مجمع عالی حکمت

0. کارشناسی اقتصادی و مشاوره:

ü        کارشناس مالیاتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی؛

ü        شرکت در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کارشناس اقتصادی؛

ü        عضو کارگروه مالیات بر ارزش افزوده مجلس در سال 8017.

7. برگزاری کارگاههای آموزشی:

ü        دانشگاه اراک؛ آشنایی با اقتصاد اسلامی و مسائل روز اقتصاد ایران ،8733؛

ü        دانشگاه المصطفی العالمیة؛ آشنایی با اقتصاد و اقتصاد اسلامی، اقتصاد اطلاعات در قرآن و علم ،8738.

سوابق تدریس دانشگاهی:

8. دانشگاه قم:

ü        گروه حسابداری؛ اقتصاد خرد ،8733، ترم 8؛

ü        گروه حسابداری؛ اقتصاد خرد ،8738، ترم 8؛

ü        گروه حسابداری؛ پول ارز بانکداری ،8733، ترم 8؛

ü        گروه حسابداری؛ پول ارز بانکداری ،8738، ترم 8؛

ü        گروه اقتصاد؛ مبانی پیشرفت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ،8733، ترم 8؛

ü        گروه اقتصاد؛ مبانی پیشرفت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ،8738، ترم 8؛

ü        گروه اقتصاد؛ مالیه بین الملل ،8011، ترم 8. 

6. پردیس فارابی دانشگاه تهران:

ü گروه مدیریت؛ خط مشی دولت و بودجه ریزی ،8733، ترم 8