دکتر مهدی نصیری

استاد مدرسه علوم انسانی اسلامی آیه

درباره استاد:

  • سوابق فعاليت های آموزشي (تدریس)

تاریخ

نام دوره/ درس

مؤسسه محل تدریس

 12-14

مباني جامعه شناسي- تغییرات اجتماعي- تاریخ تحولات اجتماعي ایران

دانشگاه سوره تهران

 12-19

روش تحقیق عملي- جامعه شناسي جنگ

دانشگاه فرهنگیان قم

 19-13

مباني جامعه شناسي

  موسسه آموزش عالي اجتهاد

 13-10

مباني جامعه شناسي

دانشکده هدی

 13-10

دانش خانواده و جمعیت

دانشکده هدی

 10-11

مباني جامعه شناسي

موسسه آموزش عالي اجتهاد

 9322

روش تحقیق کمي دوره دکتری

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 9322

روش تحقیق کیفي دوره دکتری

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 9322

روش تحقیق کیفي دوره دکتری

دانشگاه قرآن و حدیث

 9411

جامعه شناسي آموزش و پرورش سطح 0 حوزه

مرکز جامع علوم اسلامي

 

 

  • تشویق، بورس تحصيلي، جوایز، تقدیرها

تاریخ دریافت

مقام اعطاکننده

محل دریافت

علت دریافت

عنوان

 9414

 

کشور آلمان

 

فرصت مطالعاتي  

  

مرکز نخبگان بنیاد شهید

 

عضو نخبگان شاهد و ایثارگر

 9402

 

دفتر تبلیغات اسلامي قم

 

مبلغ نمونه

  • عضویت در انجمنها و مجامع علمي

مدت عضویت

محل فعالیت مجمع

نوع همکاری و سمت

نام مجمع

لغایت

از

941  4

 9412

انجمن مطالعات حوزه

مدیر حلقه

حلقه مطالعات علم و تکنولوژی

941  3

 9419

پژوهشکده پیشرفت دانشگاه شریف

عضو اصلي

کارگروه علمي فناوری های اجتماعي

941  3

 9412

لشگر سیدالشهدا )ع(

عضو کمیته علمي

کمیته علمي قرارگاه دفاع مقدس

 

 9410

انجمن مطالعات اجتماعي حوزه

عضو هیات مدیره

انجمن مطالعات اجتماعي حوزه

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

آدرس

ماموریت و بیوگرافی

 سوابق تحصيلي

الف( تحصيلات حوزوی

 مکان

 سال

 استاد

 مقطع تحصیلي

قم

-9439

 9492

علیدوست- محمدی خراساني-وجداني- مدرس افغاني 

اتمام سطح )پایه ده(

قم

بیش از 0سال

آیتالله مکارم شیرازی- آیتالله فاضل لنکراني- آیتالله تبریزی آیت الله مددی- آیت الله شبزندهدار

خارج فقه

قم

بیش از 4سال

آیتالله سبحاني- آیت الله وحید خراساني

خارج اصول

 

ب( تحصيلات دانشگاهي

دکتری

کارشناسي ارشد

کارشناسي

مقطع تحصیلي

جامعه شناسي

جامعه شناسي

علوم اجتماعي

رشته تحصیلي

جامعه شناسي اقتصادی و توسعه

جامعه شناسي

پژوهشگری

گرایش

 93/20

 93/2

 92/14

معدل

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزی

دانشگاه باقرالعلوم )ع(

محل اخذ مدرک

 

 

 

 

 

ج( پایان نامه های تحصيلي

استاد راهنما

مقطع تحصیلي

عنوان پایاننامه

 

کارشناسي

بررسي مسئله بداء در آراء کلامي شیعه

آقای دکتر ودیعه

کارشناسي ارشد

بررسي تأثیر تحولات نظام جدید آموزش و پرورش بر روند توسعه اقتصادی- اجتماعي

آقای دکتر ازکیا

دکتری

تحلیل جامعه شناختي دیدگاه های اندیشمندان حوزه نسبت به توسعه و پیشرفت علم و فناوری های نوین، مطالعه موردی حوزه علمیه قم

 سوابق فعاليتهای پژوهشي الف( كتب 

سال چاپ

محل نشر

ناشر

نوع اثر  

همکار

عنوان کتاب

 9412

قم  

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تألیف

 

تأثیر تحولات نظام آموزش بر روند توسعه اقتصادی اجتماعي ایران معاصر

 9410

قم

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تألیف

 

 جامعهشناسي علم و فناوری

 9411

قم

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تألیف

 

فناوری و دیدگاه علمای حوزه علمیه، بررسي میداني بر اساس روش نظریه بنیاني

 

 

ب( مقالات منتشر شده در مجلات ISC ،ISI، علمي- پژوهشي، علمي- ترویجي و سایر مجلات معتبر

سال چاپ

ضریب تاثیر )IF(

درجه مجله

نام  مجله  

عنوان مقاله

نویسنده)گان(

 0299

 2/022

 ISI

Journal of

Religion and  Science

Technology and Muslims, A field

study of Iranian scholars                

Mahdi, Nasiri &

Mostafa Azkia&

Seyyed Mohamad  Sadegh Mahdavi

تابستان

 9402

 ISC

علمي پژوهشي

مجله شیعه شناسي

بررسي مسئله بداء در آراء کلامي شیعه

مهدی نصیری

پاییز و

زمستان 12

 ISC

علمي پژوهشي

اسلام و مطالعات اجتماعي

تکنولوژی های نوین و علمای حوزه علمیه، مورد مطالعه حوزه علمیه قم ،

مهدی نصیری، دکتر مصطفي ازکیا، دکتر سیدمحمد صادق مهدوی

پذیرش در

مجله

 ISC

علمي پژوهشي

روششناسي

علوم انساني

تحلیل جامعهشناختي دیدگاههای اندیشمندان حوزه نسبت به توسعه علم و فناوری های نوین، مطالعه مورد حوزه علمیه قم

مهدی نصیری، دکتر مصطفي ازکیا، دکتر سیدمحمد صادق مهدوی

  

علمي

ترویجي

فصلنامه فقه اهل بیت )ع(

بررسي روش Abduction در استدلالهای فقهي

مهدی نصیری

چاپ

 

فصلنامه

تخصصي

فصلنامه علوم انساني صدرا

ارزیابي مجدد فرضیه های پایه ای مکتب نوسازی در توسعه و پیشرفت، از راه ارزش

مهدی نصیری

    

های دیني

 

اسفند

 9403

 

عادی

مجله حوزه

بررسي سیر تحولات نظام آموزشي مکتبخانه ای در دوره قاجار و پهلوی اول

مهدی نصیری

زمستان 10

 

علمي پژوهشي

روش شناسي علوم انساني

مقدمه ای بر روش نظریه بنیاني در نظریه سازی

مهدی نصیری

 9411

 

علمي پژوهشي

مطالعات فرهنگي اجتماعي حوزه

مروری بر مفهوم و شاخص های توسعه و پیشرفت با نگرش اسلامي

مهدی نصیری

 

ج( مقالات ارائه شده در همایش و كنفرانس  

سال ارائه

نحوه ارائه مقاله

)سخنراني یا پوستر(

محل برگزاری

عنوان همایش و کنفرانس  

عنوان مقاله

نویسنده/نویسندگان

 9413

چاپ در مجموعه مقالات

انجمن جامعه شناسي ایران

همایش ملي کنکاش های مفهومي و نظری درباره جامعه ایران

تکنولوژی های نوین و علمای

حوزه علمیه، مورد مطالعه حوزه علمیه قم

مهدی نصیری

 9414

چاپ در مجموعه مقالات

الگوی ایراني اسلامي

پیشرفت

سومین کنفرانس

الگوی اسلامي ایراني پیشرفت

بررسي جامعهشناختي

شاخصهای پیشرفت و توسعه در جامعه اسلامي ایراني

مهدی نصیری

Novem ber

 0292

 Abstract

 Jakarta

Conference on

Thoughts on

Human Sciences  in Islam,

A Sociological Analysis of the views of the

Seminary Scholars on the Development of new

Technologies: A case

Study on the Qom  Seminary School.

 Mahdi Nasiri

خرداد

 9412

چكيده مقاله

انگلستان

همایش بینالمللي

بررسي تبادل علمي ایران با جهان   

بررسي نظام آموزشي قاجار و پهلوی اول و تأثیر آن بر روند مشارکت اجتماعي زنان ایران

مهدی نصیری

 9412

نشست علمي  

مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انساني اسلامي

 

ارزیابي مجدد فرضیه های مکتب نوسازی از راه ارزشهای دیني و سنتي در جامعه ایراني

مهدی نصیری

 9413

سخنراني

دانشگاه صنعتي

شریف و قم

همایش بین المللي دین، فرهنگ و فناوری

چکیده مقاله: رابطه جامعه و

فناوری؛ درآمدی بر جامعه شناسي فناوری

معز خادم حسیني /

مهدی نصیری

 9413

پوستر

دانشگاه صنعتي

شریف و قم

همایش بین المللي دین، فرهنگ و فناوری

چکیده مقاله: سنجش و بررسي میزان وابستگي به تلفن همراه دیجیتال در میان دانشجویان

مهدی نصیری

 9413

پوستر

دانشگاه آزاد

اسلامي

همایش بین المللي

ظرفیت انقلاب اسلامي ،کارآمدی و کارنامه

نظام جمهوری اسلامي

ایران

مقاله: بررسي فرایند تحولات

فناوری در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامي

مهدی نصیری

 9413

مدیریت

دانشگاه باقرالعلوم )ع(

مدیریت کرسي

ترویجي 

رابطه فناوری و فرهنگ، فرصتها و تهدیدها

مهدی نصیری

 9322

سخنراني

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

نشست علمي

رویکرد اجتماعي به فناوری در کاربردی سازی علوم انساني؛ ضرورت ها و استلزامات

مهدی نصیری

د(  طرحهای تحقيقاتي 

وضعیت فعلي طرح

محل پژوهش

نوع فعالیت در طرح )مجری اصلي، مدیر اجرایي، همکار، مشاور و غیره(

عنوان طرح

اتمام طرح

صندوق حمایت از پژوهشگران

مجری طرح

تکنولوژی و دیدگاه علمای حوزه علمیه، بررسي میداني بر اساس روش نظریه بنیاني

شروع طرح

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مجری طرح

کتاب درسي: جامعه شناسي توسعه و پیشرفت، با مروری بر کشورهای اسلامي

د(  سوابق اجرایي – تحقيقاتي 

وضعیت فعلي

محل فعالیت و اجرا

نوع فعالیت  

عنوان  

اجرا از سال 9412 الي 9413

شورای حوزوی شورای عالي انقلاب فرهنگي ، دانشگاه باقرالعلوم )ع( و دانشگاه شریف

دبیر اجرایي

همایش بین المللي «دین، فرهنگ و فناوری»

اجرا در سال 9413 و 9412

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مجری

برگزاری نشستهای علمي

 9413

دانشگاه آزاد اسلامي 

دبیر اجرایي

همایش بین المللي ظرفیت انقلاب اسلامي، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامي ایران

 9411

پژوهشگاه حوز و دانشگاه

دبیر اجرایي

همایش بین المللي نقش معرفت

دیني در علوم انساني؛ از گفتگو تا تأسیس علم دیني

 

  • سوابق فعاليت های آموزشي (تدریس)

تاریخ

نام دوره/ درس

مؤسسه محل تدریس

 12-14

مباني جامعهشناسي- تغییرات اجتماعي- تاریخ تحولات اجتماعي ایران

دانشگاه سوره تهران

 12-19

روش تحقیق عملي- جامعه شناسي جنگ

دانشگاه فرهنگیان قم

 19-13

مباني جامعه شناسي

  موسسه آموزش عالي اجتهاد

 13-10

مباني جامعه شناسي

دانشکده هدی

 13-10

دانش خانواده و جمعیت

دانشکده هدی

 10-11

مباني جامعه شناسي

موسسه آموزش عالي اجتهاد

 9322

روش تحقیق کمي دوره دکتری

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 9322

روش تحقیق کیفي دوره دکتری

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 9322

روش تحقیق کیفي دوره دکتری

دانشگاه قرآن و حدیث

 9411

جامعه شناسي آموزش و پرورش سطح 0 حوزه

مرکز جامع علوم اسلامي

 

 

  • تشویق، بورس تحصيلي، جوایز، تقدیرها

تاریخ دریافت

مقام اعطاکننده

محل دریافت

علت دریافت

عنوان

 9414

 

کشور آلمان

 

فرصت مطالعاتي  

  

مرکز نخبگان بنیاد شهید

 

عضو نخبگان شاهد و ایثارگر

 9402

 

دفتر تبلیغات اسلامي قم

 

مبلغ نمونه

  • عضویت در انجمنها و مجامع علمي

مدت عضویت

محل فعالیت مجمع

نوع همکاری و سمت

نام مجمع

لغایت

از

941  4

 9412

انجمن مطالعات حوزه

مدیر حلقه

حلقه مطالعات علم و تکنولوژی

941  3

 9419

پژوهشکده پیشرفت دانشگاه شریف

عضو اصلي

کارگروه علمي فناوری های اجتماعي

941  3

 9412

لشگر سیدالشهدا )ع(

عضو کمیته علمي

کمیته علمي قرارگاه دفاع مقدس

 

 9410

انجمن مطالعات اجتماعي حوزه

عضو هیات مدیره

انجمن مطالعات اجتماعي حوزه

  • داوری، ویراستاری و همكاری با هيأت تحریریه مجلات علمي- پژوهشي

مدت همکاری

نوع همکاری با مجله

محل انتشار مجله

نام مجله/ پایان نامه

لغایت

از 

 9412

 9412

داوری 2 مقاله

قم

اسلام و علوم اجتماعي

 9412

 9412

داوری 0 مقاله

انجمن مطالعات اجتماعي حوزه

اسلام و مطالعات اجتماعي

 

 9410

پایان نامه سطح 4

مدیریت حوزه علمیه قم

بررسي موقوفات و کارکردهای آن

 

 9411

 

دانشگاه فرهنگیان قم

داور موضوعي جشنواره پژوهش 

  • برگزاری دوره (آموزشي، پژوهشي)

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نوع )سطح( دوره

نام دوره

 9322

انجمن مطالعات اجتماعي حوزه

آموزشي )3 جلسه(

دوره روش کدگذاری کیفي، گراندد تئوری NVivo و

 MAXQDA

 9322

حوزه علمیه بوشهر

آموزشي )0 جلسه(

دوره مقاله نویسي

 9322

موسسه  

آموزشي )3 جلسه(

دوره روش تحلیل مضمون و گراندد تئوری

  • مدرک زبان معتبر

تاریخ برگزاری

نمره

نام مدرک

 9419

 22

 ept

 0293

 3

آیلتس