استاد سید رسول فاطمی

استاد مدرسه علوم انسانی اسلامی آیه

درباره استاد:

استاد سید رسول فاطمی

▫️مدیر مسئول مجموعه علمی و فرهنگی سها
▫️پژوهشگر عرصه فلسفه و علوم انسانی

▫️کارشناسی ارشد فلسفه غرب
▫️سطح ۲ حوزه علمیه

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

آدرس

ماموریت و بیوگرافی

استاد سید رسول فاطمی

▫️کارشناسی ارشد فلسفه غرب
▫️سطح ۲ حوزه علمیه
▫️مدیر مسئول مجموعه علمی و فرهنگی سها
▫️پژوهشگر عرصه فلسفه و علوم انسانی

آثار:

▫️درسگفتار مقاله هایدگر و گشایش راه تفکر آینده
• نوشته دکتر داوری اردکانی
▫️متن خوانی کتاب در جهان بودن (شرح هستی و زمان هایدگر)
• نوشته هیوبرت دریفوس
▫️متن خوانی کتاب تولد زیست سیاست
• نوشته میشل فوکو
▫️متن خوانی کتاب چه باشد آنچه خوانندش تفکر
• نوشته مارتین هایدگر
▫️متن‌خوانی کتاب هنر و حقیقت
• نوشته دکتر داوری اردکانی