دکتر ابوالفضل گائینی

استاد مدرسه علوم انسانی اسلامی آیه

درباره استاد:

حوزه و دانشگاه / پژوهشي – اجرايي / معاون توسعه مدیریت و منابع، مشاور رئیس و محقق،  دبيرگروه ، مدير داخلي فصلنامه حوزه ودانشگاه ، عضو شوراي علمي گروه مديريت ، ، دبير شوراي نشر پژوهشگاه ، مدير گروه مديريت ؛

پژوهشگاه علوم انساني / ارزياب / گروه مديريت؛

دبير ويژه نامه مديريت فصلنامه حوزه و دانشگاه ؛

مسئول كميته پژوهش انجمن علمي مديريت اسلامي؛

عضو شوراي عالي علمي جوانان

عضو هيئت مديره انجمن مديريت اسلامي

عضو هیأت مدیره انجمن رفتار سازمانی

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

آدرس

ماموریت و بیوگرافی

سوابق تحصیلی

كارشناسي ارشد مديريت دولتي، گرايش مديريت منابع انساني / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دكتري مديريت دولتي با گرايش رفتار سازماني

 درس خارج فقه و اصول آية الله وحيد خراساني، فلسفه و كلام آية الله جوادي آملي و آية الله مصباح، تفسير آية الله جوادي آملي

سوابق علمی و اجرایی

 حوزه و دانشگاه / پژوهشي – اجرايي / معاون توسعه مدیریت و منابع، مشاور رئیس و محقق،  دبيرگروه ، مدير داخلي فصلنامه حوزه ودانشگاه ، عضو شوراي علمي گروه مديريت ، ، دبير شوراي نشر پژوهشگاه ، مدير گروه مديريت ؛

پژوهشگاه علوم انساني / ارزياب / گروه مديريت؛

دبير ويژه نامه مديريت فصلنامه حوزه و دانشگاه ؛

مسئول كميته پژوهش انجمن علمي مديريت اسلامي؛

عضو شوراي عالي علمي جوانان

عضو هيئت مديره انجمن مديريت اسلامي

عضو هیأت مدیره انجمن رفتار سازمانی

سوابق آموزشی

معارف در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

معارف / دانشكده مديريت دانشگاه تهران

معارف در دانشکده فني دانشگاه تهران

معارف در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

معارف در دانشكده مديريت

معرفت شناسي در دانشكده علم و صنعت

علم النفس(انسان شناسي) در دانشكده علم و صنعت

مديريت اسلامي/ دانشكده مديريت/دانشگاه تهران

تئوري هاي سازمان و مديريت/دانشگاه مفيد

مديريت و سازمان با رويكرد اسلامي/دانشگاه ق

نظریه ای مدیریت دولتی/ مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم

مدیریت منابع انسانی در قرآن، حدیث و نهج­البلاغه/ دانشگاه پردیس فارابی

مفروضات و الگوهای مدیریت اسلامی//دانشگاه پردیس فارابی

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن/ دانشگاه پردیس فارابی

مدیریت منابع انسانی/ مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم

فلسفه مدیریت اسلامی / دانشگاه پردیس فارابی

سوابق پژوهشی

فلسفه علوم اجتماعي / محقق – همكار

 مديريت منابع انساني با نگرش اسلامي / محقق – همكار

نقد مدرنيته / محقق – مجري

مجري طرح تبيين و بررسي مباني معرفت شناسي ديني در مطالعات سازماني