نقد ، نقد علم دینی آقای محمد شبستری توسط حجت الاسلام دکتر استاد حسین شریفی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ نقد ، نقد علم دینی آقای محمد شبستری توسط حجت الاسلام دکتر…

رایگان!

نقد ، نقد علم دینی آقای مصطفی ملکیان توسط حجت الاسلام دکتر استاد حسین شریفی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ نقد ، نقد علم دینی آقای مصطفی ملکیان توسط حجت الاسلام دکتر…

رایگان!