ظرفیت شناسی علوم اسلامی در تحول علوم انسانی

فهرست مباحث مطرح شده در این جلسات

 جلسه اول و دوم

ضرورت رجوع دوباره به علوم اسلامی و توضیح امتناع حیات مومنانه با وجود علوم انسانی مدرن

تبیین چیستی و چرایی نزاع سنت و مدرنیته

تبیین ضرورت فهم نظام مند، برای استفاده از علوم اسلامی و نقد علوم مدرن

مراد از علم اسلامی در این بحث

جلسه سوم و چهارم

معرفی علم منطق به عنوان علمی اسلامی و ابزاری برای ایجاد فهم نظام مند

فرآورده اولیه منطق نقد نظامات اندیشه ای مغالطی در حوزه علوم انسانی

جلسات پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم

تبیین فلسفه اسلامی و پیشینه تاریخی آن

بررسی تطور فلسفه اسلامی تا حکمت متعالیه

معرفی علامه طباطبایی به عنوان نماینده تمام عیار حکمت متعالیه

تبیین موضوع فلسفه و رسالت این علم

نگاهی به ارکان حکمت متعالیه

بررسی نقش مباحث ماهیات در تبیین و اثبات موضوعات علوم

جلسه دهم

بررسی نقش و امکانات فلسفه اسلامی در تحول علوم اسلامی (با نگاهی به آثار علامه طباطبایی و شهید مطهری)

بررسی عرفان اسلامی و ظرفیت آن در تحول و بازگشت بسیاری از ظرفیت های آن به حکمت متعالیه

تبیین ضرورت نیاز به وحی

تبیین استمرار نیاز به وحی در دنیای مدرن

تبیین نیاز به اصول فقه برای زبان شناسی کتاب و سنت

جلسه یازدهم

بررسی تطور فقه و اصول و معرفی مکتب شیخ انصاری و امام

جلسه دوازدهم

بررسی ابعاد علم اصول فقه

جلسه سیزدهم

تبیین نقش بی بدیل اجتهاد بر اساس مکتب امام خمینی در تولید و تحول علوم انسانی

تبیین نظریه مختار در تولید علم دینی و مقایسه با برخی مبانی دیگر

بررسی تقسیم کار حوزه و دانشگاه در تولید علم دینی

جلسه چهاردهم

بررسی تفسیر به عنوان عامل دیگر تحول علوم انسانی

معرفی مکتب تفسیری علامه و توان این مکتب در تبدیل قرآن به منبع مستقل معرفتی در تولید علم دینی

اثبات صحت مبنای تفسیر قرآن به قرآن

جلسه پانزدهم

نقش معارف قرآنی در تولید علوم انسانی اسلامی

بررسی نهایی نقش قرآن و سنت در تبیین مبانی هستی شناختی و دستورالعمل های عملی

جمع بندی مجموع مباحث این دوره

70,000 تومان