چیستی و ضرورت علوم انسانی اسلامی

سرفصل ها

فصل اول ) چیستی علوم انسانی اسلامی

استاد امین اسدپور

چهار جلسه

فصل دوم) ضروت علوم انسانی اسلامی

استاد احمد حسین شریفی

پنج جلسه

فصل سوم ) تاریخ و نظریه های علوم انسانی اسلامی

استاد مهدی موسوی

سه جلسه

فصل چهارم) نسبت سایر علوم اسلامی با علوم انسانی اسلامی

استاد محمد هاشمی

دو جلسه

150,000 تومان