علم دینی از دیدگاه دکتر خسرو باقری توسط حجت الاسلام استاد علی ربانی گلپایگانی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ علم دینی از دیدگاه دکتر خسرو باقری توسط حجت الاسلام استاد علی…

رایگان!

نگاه معرفت شناسی به نسبت دین و علوم انسانی

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ نگاه معرفت شناسی به نسبت دین و علوم انسانی ارائه توسط استاد…

رایگان!