در بخش توضیحات میتوانید محل استفاده این مبلغ شما به عنوان نذر فرهنگی ، توسط مدرسه در چه موردی از مصارف این مدرسه باشد

درصورت نوشتن  نذر فرهنگی حتما شماره تلفن خود را جهت تماسهای احتمالی وارد نمایید

درصورتیکه دربخش توضیحات چیزی نوشته نشود : مبلغ حمایتی شما در امور فرهنگی دینی ومخارج مدرسه علوم انسانی اسلامی آیه مصرف خواهد شد

تومان